Du kan måske få genoptaget din sygedagpengesag

Ankestyrelsen har efter en dom i Højesteret truffet en principafgørelse, der ændrer praksis om tidspunktet for standsning af udbetaling af sygedagpenge.

Hvis du har modtaget sygedagpenge skal Varde Kommune tage stilling til, om du fortsat kan få udbetalt sygedagpenge eller skal tilbydes hjælp efter anden lovgivning.

Efter den nye praksis må udbetalingen af sygedagpenge først standses, når kommunen har lavetdenne vurdering og truffet en afgørelse om det. Hvis udbetalingen af dine sygedagpenge er blevet standset, før du har modtaget en afgørelse, har du derfor måske mulighed for at få genoptaget din sygedagpengesag.

Få vurderet din sag igen
Varde Kommune skal nu tage stilling til, om der er grundlag for at genoptage sager, hvor udbetalingen af sygedagpenge er standset med tilbagevirkende kraft ved revurderingstidspunktet (tidligere varighedsbegrænsningens udløb) eller ved udløbet af en af forlængelsesmulighederne.

Vurderingen af de gamle sager kan dog også betyde, at du ikke har ret til sygedagpenge, selv om din sag er afgjort med tilbagevirkende kraft. Det gælder f.eks., hvis du har genoptaget arbejdet eller raskmeldt dig.Kontakt Varde Kommune eller Ankestyrelsen

Kontakt Varde Kommune eller Ankestyrelsen
Genoptagelsen kan eventuelt føre til, at du har ret til sygedagpenge udover det tidspunkt, hvor dine sygedagpenge blev standset.

Hvis du mener, at din sag skal genoptages, eller du har spørgsmål til sagen, skal du kontakte den myndighed, der har afgjort sagen. Det er enten Varde Kommune eller Ankestyrelsen.

I Varde Kommune kan du kontakte gruppekoordinator Louise Holst eller arbejdsmarkedsrådgiver Maja Johnsen på tlf. 79 94 63 00.

Hvis det er Ankestyrelsen, der har truffet den sidste afgørelse om standsning af dine sygedagpenge, er det Ankestyrelsen, der skal træffe beslutning om evt. genopta­gelse. Her skal du derfor kontakte Anke­styrelsen på telefon 33 41 12 00 eller på sikkermail.aalborg@ast.dk