Stabil økonomi sikrer godt syddansk 2018-budget

Et bredt flertal i det syddanske regionsråd har her til aften indgået forlig om Region Syddanmarks 2018-budget. Region Syddanmarks stabile økonomi betyder, at regionen ikke skal ud i en sparerunde på sundhedsområdet til næste år.
En ekstra ambulance i Varde, en ny ambulancestation i Egtved, et nyt p-hus ved sygehuset i Vejle, flere fødsler i ”kendt jordemoderordning”, flere paramedicinere og brugerstyrede senge i psykiatrien, så nogle af de dårligste patienter selv kan bestemme, hvornår de har brug for en kort indlæggelse.

Det er blandt nogle af tiltagene i det budgetforlig om regionens 2018-budget, som et bredt flertal i det syddanske regionsråd blev enige om i aftes. Bag forliget står Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance, Nye Borgerlige og Alternativet. Samlet set står 40 af regionsrådets 41 medlemmer bag forliget. Enhedslisten overvejer fortsat, om de ønsker at tilslutte sig forliget med deres ene mandat.

Væk med produktivitetskrav
Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) siger:
– I Region Syddanmark arbejder vi med langsigtet og holdbar økonomisk planlægning. Det betyder, at vi kan fastholde en stabil økonomisk situation, selv om vi er under pres – for eksempel når medicinudgifterne stiger kraftigt. Kravet om, at vores medarbejdere på sygehusene hvert år skal levere 2 procent flere sundhedsydelser, vil vi gerne af med. Vi har for egen regning og risiko i år afskaffet produktivitetskravet på cirka en tredjedel af vores sygehusaktivitet. Det forsøg har vi allerede positive tilbagemeldinger på, og vi glæder os til at arbejde videre ad den vej.
– Også i år synes jeg, forhandlingerne har været ført i en konstruktiv tone, og jeg glæder mig over, at de har ført til et bredt forlig. Jeg vil gerne sige forligspartierne tak for de gode drøftelser.

Flere penge til forskning
Aftaleparterne er enige om at styrke den højt specialiserede forskning på OUH og i det hele taget styrke forskningen på alle regionens sygehuse. Blandt andet skal OUH styrke forskningen med op til 8,5 mio. kr. yderligere i de kommende år.

Ingen bus-besparelser
Forligspartnerne er enige om at friholde den kollektive trafik for besparelser, at se på nye brugervenlige teknologiske løsninger og se nærmere på mulighederne for at lægge administrationerne i de to regionale busselskaber sammen.
På jordforureningsområdet afsættes der penge til at udvikle effektive metoder til jordrensning i forbindelse med Kærgård Klitplantage. Der bliver også afsat penge til en forstærket regional indsats over for den pesticidforurening, som truer grundvandet. Desuden vil regionen afprøve metoder til ”fast track”, så boligejere med forurenede grunde hurtigere kan få afklaret, hvordan en forurening på deres grund kan håndteres.

Efter planen skal Region Syddanmarks budget for 2018 formelt vedtages på regionsrådsmødet mandag den 25. september 2017.
Region Syddanmarks samlede driftsbudget er i 2018 på 25,5 mia. kr. For de penge leverer omkring 25.000 fuldtidsmedarbejdere sundhed, social- og psykiatriydelser og regional udvikling til 1,2 mio. syddanskere.